F70-F79 – MENTÁLNÍ RETARDACE

F70-F79

MENTÁLNÍ RETARDACE

block

Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami.
Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy inteligence. Může to být ovšem nahrazeno škálami‚ které určují stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. Taková měření škálami určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza bude též záviset na všeobecných intelektových funkcích‚ jak je určí školený diagnostik.
Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu duševních funkcí.

F70-F79 F 70-F 79 F 70-F 79

F70 – Lehká mentální retardace

F70

Lehká mentální retardace

category

IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 až 12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti.

lehká slabomyslnost (oligofrenie)

lehká mentální subnormalita

debilita

F70 F 70 F 70

F71 – Střední mentální retardace

F71

Střední mentální retardace

category

IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství‚ avšak mnozí se dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti‚ dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnosti ve společnosti.

střední mentální subnormalita

střední slabomyslnost (oligogrenie)

imbecilita

F71 F 71 F 71

F72 – Těžká mentální retardace

F72

Těžká mentální retardace

category

IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 až 6 let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory.

těžká mentální subnormalita

těžká slabomyslnost (oligofrenie)

idioimbecilita

F72 F 72 F 72

F73 – Hluboká mentální retardace

F73

Hluboká mentální retardace

category

IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování‚ komunikaci a hygienické péči.

těžká mentální subnormalita

hluboká slabomyslnost (oligofrenie)

idiocie

F73 F 73 F 73

F98.3 – Pika kojenců a dětí

F98.3

Pika kojenců a dětí

category

Trvalé pojídání látek neurčených k jídlu (jako je zemina‚ úlomky laků a barev‚ atd.). Může se objevit jako symptom některé rozsáhlejší duševní choroby (např. autismu)‚ nebo jako relativně samostatné psychopatologické chování a pouze toto má být zde zařazeno. Tento příznak bývá nejčastěji pozorován u mentálně retardovaných dětí a v tom případě by hlavní diagnóza měla být vybrána z F70–F79.

F983 F 98.3 F 983

F80.0 – Specifická porucha artikulace řeči

F80.0

Specifická porucha artikulace řeči

category

Vývojová porucha‚ kdy dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku‚ ačkoliv řečová dovednost je na normální úrovni.

Vývojová:
. fonologická porucha

Vývojová:
. porucha artikulace řeči

Dyslalie

Funkční porucha artikulace řeči

Lalie (opakování jedné hlásky)

porušení artikulace řeči (způsobené):
. afázií NS R47.0

porušení artikulace řeči (způsobené):
. apraxií R48.2

porušení artikulace řeči (způsobené):
. ztrátou sluchu H90–H91

porušení artikulace řeči (způsobené):
. mentální retardací F70–F79

porušení artikulace řeči (způsobené):
. s vývojovou poruchou řeči:
. expresivní F80.1

porušení artikulace řeči (způsobené):
. s vývojovou poruchou řeči:
. receptivní F80.2

F800 F 80.0 F 800