G81 – Hemiplegie

G81

Hemiplegie

category

vrozená mozková obrna G80.–

G81 G 81 G 81