F40.0 – Agorafobie

F40.0

Agorafobie

category

Poměrně dobře definovaný soubor fobií‚ zahrnujících strach z opuštění domova; vstupu do obchodů‚ zástupů lidí a na veřejná prostranství; nebo cestovat sám ve vlaku‚ autobusu nebo letadle. Panická porucha je častá při minulých i přítomných epizodách. Depresivní a obsedantní symptomy a sociální fobie jsou také běžně přítomny jako podružné rysy. Vyhýbání se fobickým situacím je častým rysem současných i minulých epizod a někteří agorafobici prožívají jen málo úzkosti‚ protože jsou schopni se vyhnout svým fobickým situacím.

Agorafobie bez panické poruchy v anamnéze

Panická porucha s agorafobií

F400 F 40.0 F 400

F40.1 – Sociální fobie

F40.1

Sociální fobie

category

Obava z posuzování ostatními vede k vyhýbání se styku s lidmi. Těžší sociální fobie jsou obvykle spojeny s nízkou sebeúctou a strachem z kritiky. Ty se mohou projevovat červenáním‚ třesem rukou‚ nauzeou a nucením na močení. Pacient je někdy přesvědčen‚ že tyto sekundární projevy úzkosti jsou prvotní. Příznaky mohou progredovat až do panické ataky.

Antropofobie

Sociální neuróza

F401 F 40.1 F 401

F40.2 – Specifické (izolované) fobie

F40.2

Specifické (izolované) fobie

category

Tyto fobie jsou omezeny na vysoce zvláštní situace‚ jako je blízkost určitých zvířat‚ hřmění‚ výška‚ tma‚ létání‚ uzavřený prostor‚ močení nebo vyprazdňování na veřejných toaletách‚ požívání určitých jídel‚ ošetření u stomatologa nebo pohled na krev nebo poranění. Ačkoliv spouštěcí situace je diskretní‚ kontakt s ní může vyvolat paniku‚ podobně jako u agorafobie a sociální fobie.

Acrofobie

Zoofobie

Klaustrofobie

Phobia simplex

dysmorfofobie (bez bludů) F45.2

nozofobie F45.2

F402 F 40.2 F 402

H53.1 – Subjektivní poruchy vidění

H53.1

Subjektivní poruchy vidění

category

Astenopie

Denní slepota

Hemeralopie

Metamorfopsie

Fotofobie

Jiskřící skotom

Náhlá ztráta vidění

Vidění světelných kruhů

zrakové halucinace R44.1

H531 H 53.1 H 531

F92.8 – Jiné smíšené poruchy chování a emocí

F92.8

Jiné smíšené poruchy chování a emocí

category

Tato položka vyžaduje kombinaci poruch chování (F91.–) s trvalými a výraznými emočními symptomy‚ jako je anxieta obsese nebo kompulze‚ depersonalizace nebo derealizace‚ fobie nebo hypochondrie.

Porucha chování podle F91.– spojená s:
. emoční poruchou podle F93.–

Porucha chování podle F91.– spojená s:
. neurotickou poruchou podle F40–F48

F928 F 92.8 F 928

F93.1 – Fobická anxiózní porucha v dětství

F93.1

Fobická anxiózní porucha v dětství

category

Vztahuje se na ty dětské strachy‚ které jsou projevem vyznačené specifické vývojové fáze a objevují se (v určité míře) u většiny dětí‚ ale jsou abnormální stupněm. Strachy‚ které se objevují v dětství‚ ale nejsou součástí normálního psychosociálního vývoje (např. agorafobie)‚ by měly být kódovány příslušnou položkou z oddílu F40–F48.

generalizovaná úzkost F41.1

F931 F 93.1 F 931

F84.0 – Dětský autismus

F84.0

Dětský autismus

category

Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která je definována: (a) přítomností abnormálního nebo porušeného vývoje‚ manifestujícího se před věkem tří let‚ a (b) charakteristickým typem abnormální funkce všech tří oblastí psychopatologie‚ kterými jsou reciproční sociální interakce‚ komunikace a opakující se omezené stereotypní chování. K těmto specifickým diagnostickým rysům dále přistupuje běžně škála dalších nespecifických problémů‚ jako fobie‚ poruchy spánku a jídla‚ návaly zlosti (temper tantrum) a agrese namířená proti sobě.

Autistická porucha

Infantilní:
. autismus

Infantilní:
. psychóza

Kannerův syndrom

autistická psychopatie F84.5

F840 F 84.0 F 840

F45.2 – Hypochondrická porucha

F45.2

Hypochondrická porucha

category

Základním rysem je přetrvávající zabývání myšlenkami‚ že pacient má jednu nebo více závažných a progresivních somatických nemocí‚ které se projevují trvalými somatickými potížemi nebo trvalým zabýváním vlastním fyzickým vzhledem. Normální nebo běžné pocity a jevy často pacienti interpretují jako abnormální a zneklidňující. Pozornost je obvykle zaměřena pouze na jeden nebo dva orgány nebo tělesné systémy.

Výrazná deprese a úzkost je často vyjádřena a může opravňovat k další samostatné diagnóze.

Tělesná dysmorfická porucha

Dysmorfofobie (bez bludů)

Hypochondrická neuróza

Hypochondrie

Nozofobie

dysmorfofobie s bludy F22.8

fixované bludy týkající se tělesných funkcí a tvarů F22.–

F452 F 45.2 F 452

F22.8 – Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy

F22.8

Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy

category

Poruchy‚ u nichž blud nebo bludy jsou doprovázeny perzistujícími halucinatorními hlasy nebo schizofrenními symptomy‚ které však neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–)

Bludná dysmorfofobie

Involuční paranoidní stav

Paranoia querulans

F228 F 22.8 F 228